מחקרים, פרויקטים מיוחדים וחוות דעת

מחקרים, פרויקטים מיוחדים וחוות דעת

מחקרים, עבודות סביבתיות והשתתפות בצוותי חשיבה רב תחומים

 • מחקר מקיף בנושא "תסקיר ההשפעה על הסביבה מהותו וכוחו", בשיתוף גב' ולרי ברכיה ועו"ד רותי רוטנברג עבור נת"י.
 • השתתפות בצוות משרד התחבורה לקביעת הנחיות כלליות לתכנון כבישים תוך חסכון בקרקע וצמצום הפגיעה בשטחים פתוחים.
 • פיתוח מדדים כלכליים לנושאי איכות הסביבה (רעש, איכות אויר, שטחים פתוחים וחזות), במסגרת נוהל פר"ת של משרד התחבורה.
 • הכנת הפרק הסביבתי במדריך לתכנון מנהרות לכבישים בארץ.
 • הכנת מחקר להערכת טווחי השפעה על הסביבה של הרכבת הקלה בירושלים (בשיתוף מר אפרים שלאין).
 • השתתפות בצוות חשיבה וכתיבת הפרק הסביבתי במסמך המציג עקרונות תכנוניים לעירוב שימושי קרקע עבור מכון ירושלים לחקר ישראל.
 • הכנת הפרק הסביבתי במדריך להערכת מדדים סביבתיים בסביבה העירונית (עבור מכון ירושלים לחקר ישראל).
 • מחקר בנושא תרומת הגבלות תנועה להקטנת פליטת מזהמים מכלי רכב עבור המשרד להגנת הסביבה.
 • השתתפות בצוות להכנת הפרופיל הסביבתי של עיריית תל אביב.
 • השתתפות בועדה הבינמשרדית לקביעת קריטריונים לרעש מדרכים.
 • השתתפות בכתיבת מדריכי תכנון של מתרסי רעש עבור נת"י (החב' הלאומית לדרכים לשעבר).
 • בדיקת היעילות האקוסטית של אספלט שקט, פסי הרעדה לאור בכבישים (עבור נת"י, חב' נתיבי אילון, חב' חוצה ישראל, נתיבי כרמל).
 • השתתפות בצוות מחקר מיוחד שהוקם ע"י המח' לחקר הבניה בטכניון לבדיקת ואישור מחסומי דוריסול לשימוש בארץ.
 • פיתוח נוהל מפורט לתכנון וביצוע של מיגון דירתי עבור חברת נתיבי אילון ונת"י. הנוהל אומץ ומופעל בהצלחה גם בפרויקטים נוספים.
 • פיתוח מתודולוגיה לבחינה סביבתית של פרויקטים רחבי היקף כדוגמת פיתוח רשת צירי BRT, רה תכנון תחבורה ציבורית ומסופי תח"צ ועוד.
 • השתתפות בצוות עורכי תמ"א 42 – תכנית המתאר הארצית הכוללת החדשה לתחבורה יבשתית.

הליכים משפטיים וסטטוטוריים

 • חוות דעת מומחה לבג"צ, בתי משפט וערכאות משפטיות אחרות, בנושאים שונים, עבור יזמים.
 • חוות דעת מומחה לתביעות פיצויים, בעניין נתב"ג 2000, לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.
 • חוות דעת מומחה לתביעות פיצויים על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, בפרויקטים שונים.
 • חוות דעת התומכות בהתנגדויות תושבים וגופים ציבוריים לפרויקטים שונים (במסגרת דיונים בהשגות הציבור).
 • חוות דעת בנושאים תכנוניים – סטטוטוריים.

פרויקטים אישיים של ד"ר אסנת ארנון וחברי צוות אחרים

 • הרצאות לתלמידי תואר שני באוניברסיטה העברית.
 • הדרכת תלמידים לתואר שני ושלישי (?) באוניברסיטאות שונות.
 • הרצאות בימי עיון, השתלמויות וכנסים.
 • בקרת פרויקטים ומסמכים.
 • פעילות באגודת היועצים לאיכות סביבה בישראל (ד"ר ארנון היא יו"ר משותף של האגודה).